Vodovody, kanalizace a ČOV

Získejte dotace na vodovody, kanalizace a ČOV

Čerpejte dotace 85% na vodovody, kanalizace a ČOV.

Šetřete životní prostředí a pijte kvalitní vodu.

 

85

Na co mohu dotaci využít?

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující ČOV v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV.
 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě včetně přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody.
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami.
 • Projektová dokumentace, technická dokumentace, studie proveditelnosti, finanční, ekonomické a další potřebné analýzy.
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek, zpracování žádosti včetně vyplnění v IS KP14+, manažerské řízení přípravy a realizace, propagace.
 • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody.
 • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
 • Vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován.

Pro koho je dotace určena?

 • Obce a města mimo hlavního města Prahy.

Dotační programy

Snížení znečištění vod – Program je zaměřen zejména na výstavbu kanalizací a modernizaci čistíren odpadních vod (ČOV). Dále pak na odstranění nadměrného zatížení povrchových i podzemních vod živinami způsobenými lidskou činností, jako jsou dusíkaté látky a fosfáty. V neposlední řadě pak na zlepšování kvality vody a zajištění dodávek pitné vody.

Zjištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství – Program je zaměřen zejména na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod, nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Praktický příklad dotace

Obec se rozhodla odkanalizovat doposud nezasíťovanou část obce, proto zažádala o dotaci na: výstavbu kanalizace stavbu přípojek technickou dokumentaci Žádost byla podána v roce 2010 s celkovými plánovanými náklady 25.000.000 Kč. Začátkem roku 2011 byla dotace schválena ve výši 90% a obec tak mohla svůj záměr zrealizovat. V roce 2012 byla obci vyplacena dotace v celkové výši 22.500.000Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie