1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Využijte šanci dotací na snížení rizika při povodních

Získejte dotaci až 80% na snížení rizika způsobeného povodněmi. 

Popis výzvy

Cílem programu je realizace povodňových opatření, která budou mít pozitivní dopad na snížení rozsahu zaplaveného území v obcích, snížení počtu zaplavených nemovitostí a omezení nepříznivých účinků na životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Východiskem programu je celkové snížení povodňových škod.

 Program 1.3 Zajištění povodňové ochrany intravilánu je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Opatření, která podporují snížení rozlévání povodí v údolích jako jsou povodňová koryta a tůně.
 • Plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení.
 • Podzemní vsakovací a retenční prostory, vsakovací šachty.
 • Podzemní nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Výstavba suchých a polosuchých protipovodňových poldrů.
 • Vybudování nebo přestavba bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Stabilizace a přijetí opatření k nápravě svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.

Dotace 80%

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikající fyzické osoby.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie