2.2 Snížení emisí znečišťujících ovzduší

Nenechte si ujít šanci a čerpejte dotaci na snížení emisí

Získejte dotaci až 85% na omezení prašnosti a zlepšení kvality ovzduší.  

Popis výzvy

Výzva je zaměřena na náhradu či rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů, které znečišťují ovzduší a pořízení nových technologií, které povedou ke snížení emisí znečišťujících látek. Dále pak na snížení NH3, prašnosti a zajištění kvalitního prostředí pro život a eliminaci dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Program 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat (traktory, manipulátory, rozmetadla, atd.).
 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů vyzařujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
 • Pořízení doplňujících technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

U projektu – Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat budou podporovány pouze projekty, které:

 • Sníží emise z použití výkalů hospodářských zvířat a pevných hnojiv na křovinatých a travních porostech minimálně o 30 %. Podporovány budou vlečné hadice, botkové aplikátory nebo injektory pro mělkou či hloubkovou injektáž.
 • U skladů kejdy a pevných exkrementů snižují emise minimálně o 20 %.
 • Sníží emise z ustájení zvířat pomocí systémů, které snižují emise minimálně o 20 %.

U projektu – Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů vyzařující těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3, VOC a pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3, VOC u spalovacích stacionárních zdrojů musí zdroje po realizaci projektu plnit požadavek na maximální koncentraci 400 mg/m3 SO2.

V rámci nového dotačního období bohužel již nelze dotace čerpat na zametací a kropicí vozy.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie