Nejčastější otázky

Průběh čerpání dotace

Výběr vhodného dotačního programu

Na mnoho záměrů lze čerpat dotace od více poskytovatelů. Díky důkladné analýze a zkušenostem všech dotačních programů vybereme pro vás nejvhodnější.

Příprava veškerých dokumentů a příloh (více měsíců v případě potřeby stavebního povolení)

K žádosti o dotaci je často potřebné mít připravené např. stavební povolení, položkový rozpočet, technickou dokumentaci, změna stavu užívání na katastru nemovitostí. Vytvoření těchto dokumentů je otázka měsíců, neodkládejte konzultaci a přípravu Vašeho záměru.

Kvalitně sepsaná žádost o dotaci (1 měsíc)

Pouze kvalitně zpracovaná žádost o dotaci má šanci na úspěch. Díky neznalosti se můžete zbytečně připravit o bodová kritéria, kterých je možné dosáhnout. Kvůli administrativní chybě můžete přijít o celou dotaci.

Schválení žádosti o dotaci (2–3 měsíce)

Proces schvalování dotace trvá zpravidla 2 – 3 měsíce. Po schválení žádosti o dotaci podepíše žadatel a poskytovatel dotace tzv. rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě kterého má jistotu financování jeho záměru v případě dodržení podmínek programu.

Realizace záměru (maximálně 2 roky)

V případě nutnosti lze udělit výjimku a realizovat déle. Příjemce dotace u většiny projektů musí zajistit předfinancování celé částky a po dokončení projektu je mu proplaceno procento dotace na základě žádosti o proplacení. V průběhu realizace projektu je možné provádět i změny projektu, pokud jsou správně hlášené a v souladu s pravidly.

Podání žádosti o proplacení (1–2  týdny)

Kompletní popis průběhu realizace včetně doložení soupisu veškerých faktur i s dokladem o jejich proplacení.

Reálné proplacení dotace (1–2 měsíce)

Obvykle bývají finance proplaceny do 2 měsíců od schválení žádosti o proplacení. Pokud je špatně podaná žádost o proplacení, termín zaslání platby se může prodloužit.

Fáze udržitelnosti dotace (u většiny projektů 5 let)

Nejčastější dobou udržitelnosti u projektů podpořených evropskými dotacemi je 5 let. Jedná se o dobu, po kterou musí dotovaný majetek sloužit za účelem pořízení, nebo po kterou zaměstnavatel musí udržet daný počet pracovních míst ke  kterým se zavázal.

Lze dotace uplatnit i zpětně?

Bohužel dotaci získat zpětně nelze.

Nejprve je nutné podat žádost o dotaci a od data podání žádosti jsou náklady uznatelné. Jedinou výjimku tvoří program Nová zelená úsporám, kde lze dotaci čerpat u zateplení, výměny zdrojů vytápění a výstavbu pasivních domů i zpětně.

Mohu nakoupit použité nebo repasované stroje?

Z dotací lze pořídit vždy pouze nové stroje a technologie.

Mohu z dotace pořídit automobil do podnikání?

Bohužel, automobily jsou z dotací vyloučené, vyjma rybářských dotací na převozy kádí.

U žádostí o dotace na rekonstrukce a stavby je nutné mít vyřízené stavební povolení již v době podání žádosti o dotaci?

Ano, stavební povolení se vyžaduje již v době podání žádosti o dotaci. S tím je spojené, že žadatel musí mít připravenou jak dokumentaci k projektu, tak podrobný položkový rozpočet.

Výběr dodavatele mimo režim zákona v OPPIK

V případě, že vybíráte dodavatele mimo režim zákona o veřejných zakázkách v rámci OPPIK, musíte se řídit pravidly pro výběr dodavatele.

K výběru dodavatele musíte:

  • Vytvořit profil zadavatele u některého z poskytovatelů těchto profilů, kde bude zveřejněna informace o veřejné zakázce a následně i smlouva o dílo.
  • Oznámit vlastnictví profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
  • Vyplnit oznámení o zakázce včetně zveřejnění zadávací dokumentace ve Věstníku veřejných zakázek a umožnit potenciálním dodavatelům po dobu 20 dnů (do 10.489.000,-Kč) resp. 35 dnů podání nabídky.
  • Nabídka se podává na základě Zadávací dokumentace vytvořené zadavatelem dle metodického pokynu OPPIK.
Kategorie