Louky a pastviny

Dotace jednotné žádosti o platbu a doplňkové platby TOP-UP

  • Jedná se o každoročně vyplácenou dotaci.
  • Její výše je každoročně určena podle bonity půdy, pěstované plodiny a chovaných hospodářských zvířat.
  • V průměru se pohybuje okolo 8.000 Kč / ha / rok.
  • Žádosti se podávají každoročně přes „Portál farmáře“ na stránkách www.szif.cz nebo na místě příslušném (okresním pracovišti) Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) či Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV).
  • Žádost o dotaci je velmi jednoduchá s jejím vyplněním vám pomohou pracovníci SZIF, postačí si s sebou vzít soupis obhospodařovaných pozemků, soupis plodin, které se chystáte pěstovat a seznam chovaných zvířat. 

Ušetřte až 60% s investiční dotací určené pro zemědělce!

Prohlédněte si související sekce a zjistěte jaké další dotace na zemědělské podnikání můžete získat!

Získejte například dotaci na stavbu či mobilní kompostárnu.

Řešíme investiční záměry nad 1mil. Kč.

Praktický příklad získané investiční dotace:

Zemědělec z Vysočiny se rozhodl rozšířit svůj chov skotu, proto si požádal o dotaci na:
• sekačku k výrobě sena
• oplocení a pastviny
• rekonstrukci stáje
• pořízení automatické dojičky

Žádost byla podána v roce 2008 s celkovými plánovanými náklady 9.600.000,- Kč. V průběhu roku 2009 byla dotace schválena ve výši 60% a zemědělec tak mohl svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2009 mu byla vyplacena dotace v celkové výši 5.580.000 Kč.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

 

Rozdělení dotací na základě jednotné žádosti o platbu a Národní doplňkové platby TOP-UP

 

Přímé platby   Méně příznivé oblasti (LFA)
Jednotná platba na plochu (SAPS)
Oddělená platba na cukr (SSP) Natura 2000 na zemědělské půdě
Oddělená platba na rajčata (STP)

 

Agroenvironmentální opatření  (EAFRD) – AEO   Zvláštní podpory
A1 – Ekologické zemědělství Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
A2-O Intergrovaná produkce ovocných sadů Platba na tele masného typu
A2-V Integrovaná produkce vinné révy Platba na bahnice pasené na travních porostech
A2-Z Ingegrovaná produkce zeleniny Platba na kozy pasené na travních porostech
B Ošetřování travních porostů Platba na brambory pro výrobu škrobu
C1 Zatravňování orné půdy Platba na chmel
C2 Pěstování meziplodin
C3 Biopásy

 

Národní doplňkové platby (TOP-UP)
Platba na chmel
Platba na přežvýkavce
Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
Platba na chov ovcí a koz
Platba na brambory pro výrobu škrobu
Platba na zemědělskou půdu
Kategorie