4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

Využijte šance dotací na péči o přírodní památky

Získejte dotaci až 85% na zachování národních přírodních památek. 

Mezi chráněná území a památky patří i soustava území Natura 2000.

Popis výzvy

Cílem výzvy je zajištění nezbytné péče o národně významná chráněná území a památky jako jsou národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní památky (NPP) a národní přírodní rezervace (NPR). Nezbytnou péčí se rozumí restaurování, rekonstrukce, konzervace, ochrana a záchrana objektů. Dalším bodem výzvy je zvýšení počtu návštěvníků přírodních památek.

Program 4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Restaurování přírodních památek.
 • Ochrana a záchrana objektů.
 • Rekonstrukce a konzervace přírodních památek.

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).
 • Dokumentace veřejných zakázek.

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Projekty budou realizovány na vymezeném území České republiky.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250 000 Kč (bez DPH).
 • Žadatel nemůže být Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR a Správy národních parků.
 • Výše podpory v případě péče o soustavu Natura 2000 činí až 100 % způsobilých nákladů.

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie