3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Využijte šance dotací na zpracování komunálního odpadu

Získejte dotaci až 85% na recyklaci a manipulaci s odpadem.

Popis výzvy

Výzva je zaměřena na podporu různých způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporování příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Program 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Stavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
 • Skladování a manipulace s odpady.
 • Nový sběrný dvůr a modernizace stávajících sběrných dvorů.
 • Třídící linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu.
 • Linky s technologiemi pro úpravu odpadů.
 • Systém odděleného sběru bioodpadů.
 • Rozvoj systému sběru (shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady).
 • Výstavbu nové kompostárny.
 • Sběr a svoz kuchyňských odpadů.
 • Systém sběru u výrobků na konci životnosti.
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
 • Zařízení na úpravu nebo využívání dalších odpadů.
 • Nové technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (prvky z PVC).
 • Zařízení na energetické využití komunálního odpadu.
 • Zařízení pro tepelné zpracování odpadů.
 • Bioplynová stanice pro zpracování bioodpadů.
 • Tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů.
 • Nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti).
 • Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na energetické využití komunálních odpadů).

Pro koho je dotace určena

Aktivita 3.2.1  Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty.
 • Obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty.

Aktivita 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

Aktivita 3.2.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

 • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti bez svozových prostředků a manipulační techniky. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07).
 • Systémy pro separaci (s navýšením kapacity) plastů, papíru, skla, kovů, odpadního textilu a nápojových kartonů bez svozových prostředků a manipulační techniky. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07). U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená.

Aktivita 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

 • Výstavba, vybavení, modernizace (s navýšením kapacity) kompostáren provozovaných v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, které zahrnují další systémové prvky, jako je svoz a třídění BRO1 z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu či třídění. V rámci této výzvy nejsou podporována zařízení typu komunitní kompostárny, ani malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech.Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zařízení – kompostů, a to minimálně 50 % na zemědělský půdní fond (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Komposty budou registrovány podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, v platném znění. U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně polovinu vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu na ZPF. V případě, že budou do zařízení přijímány vedlejší produkty živočišného původu nebo odpad z kuchyní a stravoven, je nutné dodržet podmínky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2012 a vyhlášky č. 341/2008 Sb.

 

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie