POVEZ III

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Dotace 85% na externí odborné kurzy.

100% na náhradu mzdy zaměstnance.

Příjem žádostí do vyčerpání prostředků cca konec roku 2018.

Rozvoj podnikání s evropskými dotacemi

Rozvíjejte kompetence a odbornost vašich zaměstnanců. Nyní můžete využít vysoké dotace na zavedení odborného vnitropodnikového vzdělávání nebo nebo jen rozšířit znalosti klíčových zaměstnanců v podniku.

Na co mohu dotaci využít

 • Mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání.
 • Externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. Potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické. V obou případech se musí jednat vzdělávání v odborných kurzech.
 • Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Podle § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce.

Pro koho je dotace určena85% dotace

Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty.

 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 • OSVČ se zaměstnanci.
 • Státní podniky.
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR.

OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců – žadatelem může být také OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe.

nestátní neziskové organizace.

 

Podmínky a omezení

 • Příjemce příspěvku může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity).
 • Výše dotace na externí vzdělávací aktivitu je 85 %. U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi).
 • Vzdělávat nelze zaměstnance na DPP a DPČ.
 • V případě vzdělávání potenciálních zaměstnanců, doloží žadatel nejpozději s vyúčtováním nákladů vzdělávací aktivity pracovní smlouvy potenciálních zaměstnanců (nikoli DPP či DPČ). Datum nástupu do pracovního poměru musí být nejpozději den předcházející dni podání vyúčtování vzdělávací aktivity na ÚP ČR.
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok.
 • V rámci uzavřené dohody budou příspěvky poskytovány maximálně na dobu 18 měsíců (u odborné jazykové výuky maximálně 6 měsíců), nejdéle však do 31. srpna 2020.
 • Celková výše alokace výzvy je 1 500 000 000 Kč.

 

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie