Chov zvířat

Získejte investiční dotace na chov hospodářských zvířat

Čerpejte dotaci 40 až 60% na rekonstrukci nebo stavbu stáje.

Čerpejte dotaci na oplocení pastvin.

Ušetřete investiční výdaje.

 

Na co mohu dotaci využít?

Dotaci je možné využít na novou výstavbu a rekonstrukci stávajících zemědělských budov:

 • stáje na hospodářská zvířata,
 • seníky,Dotace 60% pro zemědělské stroje
 • kravíny,
 • automatické dojičky,
 • technologie k množení a odchovu hospodářských zvířat,
 • oplocení pastvin a výběhů,
 • sklady krmiva,
 • zimoviště skotu,
 • silážní žlaby,
 • hnojiště,
 • jímky a spoustu dalších.

 

Pro koho je dotace určena?

 • Stávající zemědělci a zemědělská družstva podnikající déle jak 2 roky, jejichž zemědělské aktivity tvoří více než 40% celkových ročních příjmů.
 • Začínající zemědělci, kteří doposud svou zemědělskou činnost nezahájili nebo ji provozují méně než 2 roky.

Praktický příklad získané dotace:

Zemědělec z Vysočiny se rozhodl rozšířit svůj chov skotu, proto si nechal zpracovat vyřídit dotaci na:
• sekačku k výrobě sena,
• oplocení a pastviny,
• rekonstrukci stáje,
• pořízení automatické dojičky.

Žádost byla podána v roce 2008 s celkovými plánovanými náklady 9.600.000,- Kč. V průběhu roku 2009 byla dotace schválena ve výši 60% a zemědělec tak mohl svůj záměr zrealizovat. Koncem roku 2009 mu byla vyplacena dotace v celkové výši 5.580.000 Kč.

 

Vše zajistíme za vás

dotace na krávy

 • Výběr nejvhodnějšího dotačního titulu.
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace.
 • Kvalitní sepsání projektové žádosti o dotaci.
 • Příprava příloh a dokumentů nutných k žádosti o dotaci.
 • Registraci žádosti o dotaci.
 • Kontrolu průběhu dotace.
 • Kontrolu dokladů před odevzdáním žádosti o proplacení.
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost dalšího čerpání.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Hledali jste dotace na dobytčí jednotku (DBJ)?

Jedná se o dotace na základě jednotné žádosti o platbu a Národní doplňkové platby TOP-UP

 • jedná se o každoročně vyplácenou dotaci
 • její výše je každoročně určena podle bonity půdy, pěstované plodiny a chovaných hospodářských zvířat
 • v průměru se pohybuje okolo 5.000 Kč / ha / rok
 • žádosti se podávají každoročně přes „Portál farmáře“ na stránkách www.szif.cz nebo na místě příslušném (okresním pracovišti) Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF)
 • žádost o dotaci je velmi jednoduchá s jejím vyplněním vám pomohou pracovníci SZIF, postačí si s sebou vzít soupis obhospodařovaných pozemků, soupis plodin, které se chystáte pěstovat a seznam chovaných zvířat.

 

Rozdělení dotací na základě jednotné žádosti o platbu a Národní doplňkové platby TOP-UP

 

Přímé platby   Méně příznivé oblasti (LFA)
Jednotná platba na plochu (SAPS)
Oddělená platba na cukr (SSP) Natura 2000 na zemědělské půdě
Oddělená platba na rajčata (STP)

 

Agroenvironmentální opatření  (EAFRD) – AEO   Zvláštní podpory
A1 – Ekologické zemědělství Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
A2-O Intergrovaná produkce ovocných sadů Platba na tele masného typu
A2-V Integrovaná produkce vinné révy Platba na bahnice pasené na travních porostech
A2-Z Ingegrovaná produkce zeleniny Platba na kozy pasené na travních porostech
B Ošetřování travních porostů Platba na brambory pro výrobu škrobu
C1 Zatravňování orné půdy Platba na chmel
C2 Pěstování meziplodin
C3 Biopásy

 

Národní doplňkové platby (TOP-UP)
Platba na chmel
Platba na přežvýkavce
Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
Platba na chov ovcí a koz
Platba na brambory pro výrobu škrobu
Platba na zemědělskou půdu
Kategorie