4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny

Nenechte si ujít šance dotací na obnovu krajinných prvků

Získejte dotaci 80% na podporu ekologické stability přírody. 

Popis výzvy

Program je zaměřen na zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a omezení tak jejich úmrtnosti, na založení biocenter a biokoridorů, na obnovu krajinných prvků, na revitalizaci vodních toků například tůní, malých vodních nádrží, rybníků a mokřadů a na opatření zamezující vodní erozi.

Program 4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny je součástí Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Dotace 80%

Na co mohu dotaci využít

 • Výstavba rybníků a mokřadů a vodních nádrží.
 • Výstavba biocenter a biokoridorů.
 • Revitalizace vodních toků.
 • Projekt – opatření zamezující vodní erozi.
 • Obnova krajinných prvků (lesy, vodní toky, jezera, rybníky, údolní nivy).

Uznatelné náklady

 • DPH (pouze v případě, kdy příjemce není oprávněn k odpočtu daně na vstupu).
 • Dokumentace pro provádění stavby.
 • Nákup nemovitosti.
 • Studie proveditelnosti.
 • Projektová dokumentace.
 • Analýzy potenciálu odpadů.
 • Finanční a ekonomické analýzy (náklady).
 • Projektové dokumentace pro projekty dodávek.
 • Žádost včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH).
 • Zadávací dokumentace veřejných zakázek.
 • Řízení dopravy a realizace projektu.
 • Povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (mzda, pojištění).
 • Propagace projektu (reklama, marketingové studie).

Pro koho je dotace určena

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Příspěvkové organizace.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Podnikající fyzické osoby.

Podmínky a omezení

 • Podpořeny budou projekty realizované na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy.
 • Minimální výše způsobilých výdajů na projekt je 250 000 Kč (bez DPH).

Vše zajistíme za vás

 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

 

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie