Zelená úsporám

Aktuální dotace pro obce do 3000 obyvatel z MMR

Získejte dotaci 70% na rok 2019 od MMR pro obce do 3.000 obyvatel na následující investice:  Obnova místních komunikací dotace je určena na obnovu místních komunikací (oprava včetně změny povrchu), minimální výše dotace 500 tis. Kč, maximální výše dotace 5 mil. Kč. Obnova sportovní infrastruktury dotace je na obnovu školních hřišť a školních tělocvičen, minimální výše dotace 500 tis. Kč, maximální výše dotace 5 mil. Kč. Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury dotace je na propustky, mosty a lávky přes místní vodoteče a terénní nerovnosti, parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost obcí, zastávky linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy, minimální výše dotace 200 tis. Kč, maximální výše dotace 1 mil. Kč. K podání žádosti je nutné mít zpracovanou stavební dokumentaci s položkovým rozpočtem a vyhotovený „Rozvojový dokument obce„ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov dotace je pouze na kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní budovy, minimální výše dotace 500 tis. Kč, maximální výše dotace 10 mil. Kč. Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů dotace je na objekty, které nejsou kulturní památkou a jsou v majetku obce, jedná se o kaple, kapličky, márnice, sochy, boží muka, kříže, hřbitovy a hřbitovní zdi, minimální výše dotace 50 tis. Kč, maximální výše dotace 500 tis. Kč. Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku dotace na veřejná hřiště, koupaliště, naučné stezky, posezení v přírodě apod., minimální výše dotace 100 tis. Kč, maximální výše dotace 3 mil. Kč. Vše zajistíme za vás Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace. Připravíme vám potřebné přílohy a dokumentace k žádosti o dotaci. Vyhotovíme rozvojový dokument obce pokud jej nemáte. Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci. Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace. Spolupracujeme v průběhu čerpání dotace a předáváme znalosti a zkušenosti spojené s čerpáním dotací. Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace. Kontaktujte nás Neodborným podáním žádosti můžete přijít nejen o stávající dotaci, ale i o možnost čerpání v dalších letech. Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky. POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE...

Více informací

Dotace na zeleň v obcích a městech 2018 – 2020

Získejte dotaci na zeleň a vodní prvky ve vaší obci či městě 80% dotace na zlepšení životního prostředí v obcích do 500 obyvatel 60% dotace v obcích a městech s více jak 500 obyvateli Zlepšete vzhled obcí a měst Cílem těchto dotací je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. Neopomenutelnou výhodou je zlepšení podmínek pro život volně žijících živočichů v intravilánu. Čerpejte s naší pomocí dotace na zeleň Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Přes výzvy Místních akčních skupin v rámci OPŽP. Na co mohu dotaci využít Zakládání a rekultivaci ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru Aleje Parky Odpočinkové plochy Tůně a mokřady Přeměna zpevněných či betonových ploch na nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod Zatravnění původně zpevněných ploch Vytvoření vodních a mokřadních biotopů (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu) Doplňkově na Cesty Pěšiny Mostky Mobiliář Realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech Ptačí budky a hnízda Hmyzí domky Úkryty pro plazy a drobné obratlovce Rozšíření zdrojů nektaru pro hmyz Projektová dokumentace a publicita projektu do 10% ceny investice Pro koho je dotace určena Fyzické a právnické osoby včetně obcí a měst, dále i organizační složky státu. Výše podpory pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je výše dotace 80%, maximálně 2 000 000 Kč, pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je výše dotace 60%, maximální hranice neomezena.  Podmínky a omezení Vysázená zeleň musí být veřejně přístupná. Budovaná zeleň se musí z více jak 50 % nacházet uvnitř zastavěného nebo zastavitelného území obce. Dotace je poskytnuta pouze na výsadbu geograficky původních druhů dřevin. Příjemce dotace musí být vlastníkem nebo nájemcem plochy. K žádosti je nutné mít zpracovaný projekt plánované výstavby a případných stavebních úprav a odborný posudek AOPK. Obě uvedené dokumentace vám můžeme zajistit. Vše zajistíme za vás Projektovou dokumentaci k záměru v případě zájmu. Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace. Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci. Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci. Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace. Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace. Kontaktujte nás Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost. Rychle a jednoduše kontaktujte zkušené odborníky. POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE...

Více informací

Dotace na stroje a technologie VÝZVA PRO CELOU ČR

Nezmeškejte šanci čerpat dotaci 45% na nákup nových strojů, technologií, vybavení a softwaru. Nově bez preferovaných regionů na celém území ČR mimo hl. m. Prahu. Na co mohu dotaci využít Výrobní technologie (max. 50% uznatelných nákladů) Pořízení nových strojů CNC stroje, obráběcí stroje. výrobní linky, měřící stroje, olepovačky, lasery, lakovny, pily, 3D tiskárny, lisy a další stroje pro výrobu, stavební stroje. Pořízení technologií reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci a pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky. Nevýrobní technologie – podpůrná, neprovádí změnu vstupu měřící přístroje, přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů a čipů, zakabelování prostorů nebo tvorba wifi sítě a jejich posílení, technologie sloužící k automatizaci, manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky vč. proložek pro výrobní proces vč. kódu nebo chipu, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích, GPS řídící stanice/systémy, systémy ke zproduktivnění, prediktivní údržbě, kontrole, třídění, ergonomii, informační obrazovky. Preferenční kritéria – zaměření na: práci s velkými daty, rozšířenou virtuální realitu, datovou integraci, internet věcí (IOT), rozšířená dvojčata výrobků, autonomní a kolaborativní roboty, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost. Pro koho je dotace určena Dotaci mohou čerpat veškeré podnikatelské subjekty s minimální historií 3 roky.  Kategorie podniku Dotace Určení kategorie podniku  Mikropodnik 45 % 0 – 10 zaměstnanců  Malý podnik 45 %  11 – 50 zaměstnanců  Střední podnik 35 % 51 – 250 zaměstnanců Důležité informace k výzvě Dotaci je možné čerpat do konce roku 2020. Projekt je možné dělit na etapy a proplácet po částech s minimální dotací 500 tis. Kč. Při podání žádosti o dotaci se posuzuje finanční zdraví podnikatele. POZOR: výdaje na výrobní technologie nesmí činit více jak 50% výdajů na nevýrobní technologie. Vše zajistíme za vás Zdarma vypočteme finanční zdraví. Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace. Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci. Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci. Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace. Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace. Kontaktujte nás Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost. Neriskujte a kontaktujte zkušené odborníky. POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE...

Více informací

OPŽP 2015 – 2020 zahajuje příjem žádostí

Neváhejte a navyšte Váš obecní rozpočet o poskytované dotace z OPŽP. Tak jako v minulých letech Vám nabízíme služby v rámci získávání dotací. Garantujeme profesionální řešení díky našim dlouholetým zkušenostem. Veškeré konzultace a posouzení záměrů až do podání žádosti o dotaci nabízíme ZDARMA. Nyní můžete požádat v novém Operačním programu Životní prostředí o dotaci 85% na: Čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizace. Rekonstrukce, zkapacitnění i nová výstavba. Nakládání s odpadem. Nákup kontejnerů na třídění odpadu (papír, plast, sklo, kov, elektronika, textil, …), stavba kontejnerových hnízd, stavba podzemních kontejnerů (částečně zapuštěné nebo zcela zapuštěné pod zem). Stavba a vybavení kompostáren. Nákup svozové techniky. Nová výstavba a modernizace sběrných dvorů. Snižování prašnosti a emisí.Nákup traktorů, manipulárorů, rozmetadel a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší. Protipovodňová opatření. Stavby nádrží s regulací odtoku, vsakovacích a retenčních šachet, rybníků, poldrů. Revitalizace a nová výsadba sídelní zeleně – dotace 60% Nové založení a revitalizace parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů. Budování vodních prvků jako jsou jezírka, tůně, mokřady, retenční nádrže na srážkovou vodu. V případě zájmu o více informací nebo o vyřízení dotace nás kontaktujte přes připravené formuláře: Podrobné informace a kontaktní formulář – ČOV a kanalizace. Podrobné informace a kontaktní formulář – Nakládání s odpadem. Podrobné informace a kontaktní formulář – Snižování prašnosti. Podrobné informace a kontaktní formulář – Protipovodňová opatření. Podrobné informace a kontaktní formulář – Sídelní zeleň. Využijte dotací, dokud je dostatek financí na veškerá zaměření projektů. Těšíme se na brzkou spolupráci.   Jiří Veselka 733 544 484 projektový...

Více informací

Kotlíková dotace

Využijte šance čerpat dotaci až 85% na pořízení nového zdroje vytápění a to nového kotle nebo tepelného čerpadla. Program Kotlíková dotace 2015 bude spuštěn přibližně koncem září 2015, kontaktujte nás a zahajte přípravy na žádost o dotaci na výměnu kotle již nyní. Informace Program Kotlíková dotace 2015 zahrnuje podporu dotace na koupi nového kotle, tepelného čerpadla, ale také na služby energetického odborníka, stavební práce, testy a zkoušky s uváděním nového zdroje vytápění do provozu a projektové dokumentace. Výzva Kotlíková dotace 2015 je zaměřena na výměnu nevhodného zdroje vytápění z důvodu snížení emisních složek v ovzduší a přispívá tím k lepšímu životnímu prostředí.    PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE...

Více informací

Příjem žádostí o dotace v programu OPPIK v plném proudu

Využijte možnosti čerpat dotace na stroje, technologie, rekonstrukce nemovitostí, vybavení výzkumných center, či účast na mezinárodním veletrhu. Od 1. června 2015 přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti v nově otevřených výzvách nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Mezi nově vyhlášené programy patří: Školicí střediska, Technologie, Inovace, Marketing, ICT a sdílené služby, Nemovitosti, Úspory energie, Aplikace a Potenciál. Registrační žádosti lze podat od 1. června 2015, mimo programy Technologie a Marketing, plné žádosti lze podávat od 1. září 2015.   Programy V programu Školicí střediska lze čerpat dotaci na rekonstrukci a vybavení školicích středisek. Program Technologie zahrnuje podniky s podnikatelskou historií do 3 let, které mohou čerpat dotaci na pořízení strojů, softwaru a dalšího vybavení. Z programu Úspory energie lze čerpat dotace na zateplení, výměnu oken či zdroje vytápění, pořízení úspornějších strojů, výměnu osvětlení za úspornější a další náklady spojené s úsporou elektrické energie.   Čerpání dotací na pořízení nových strojů a technologií pro výrobu inovativních produktů, nebo inovaci procesu, lze nalézt v programu Inovace. V programu Marketing lze získat dotaci na účast na mezinárodních veletrzích a výstavách a také na dopravu exponátů. Výzva z programu ICT a sdílené služby je určena ke zřízení center sdílených služeb, modernizaci center a tvorbu nových ICT řešení. Z programu Nemovitosti lze čerpat dotace na rekonstrukci výrobních prostor. Čerpání dotací na podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje s cílem zavádění inovačních vyšších řádů lze nalézt v programu Aplikace. Program Potenciál umožňuje založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Čerpání dotace z programů OPPIK je určeno pro malé a střední podniky, v některých případech i pro velké podniky. Výše podpory je standardně 25% u velkých podniků, 35% u středních podniků a 45% u malých podniků. U některých programů lze získat dotaci vyšší. Vše zajistíme za vás Vybereme nejvhodnější dotační titul. Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace. Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci. Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci. Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace. Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace. Kontaktujte nás Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.  KONTAKTUJTE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Jiří Veselka +420 733 544 484 info@dotacez.eu  ...

Více informací
Kategorie