Dotace na zeleň v malých obcích

Získejte dotaci na zeleň a vodní prvky ve vaší obci

80% dotace na zlepšení životního prostředí v obcích

Zlepšete vzhled obcí s národní dotací

Cílem této dotace je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě. Neopomenutelnou výhodou je zlepšení podmínek pro život volně žijících živočichů v intravilánu.

Čerpejte s naší pomocí dotaci až 2.000.000 Kč ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).

Na co mohu dotaci využít

 • Zakládání a rekultivaci ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru
  • Aleje
  • Parky
  • Odpočinkové plochy
  • Tůně a mokřady
 • Přeměna zpevněných či betonových ploch na nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod
  • Zatravnění původně zpevněných ploch
  • Vytvoření vodních a mokřadních biotopů (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu)
 • Doplňkově na
  • Cesty
  • Pěšiny
  • Mostky
 • Realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
  • Ptačí budky a hnízda
  • Hmyzí domky
  • Úkryty pro plazy a drobné obratlovce
  • Rozšíření zdrojů nektaru pro hmyz

Pro koho je dotace určena

Fyzické a právnické osoby včetně obcí a měst, dále i organizační složky státu.

Výše podpory

 • pro projekty v obcích do 500 obyvatel (včetně) je maximálně 2 000 000 Kč,
 • pro projekty v obcích nad 500 obyvatel je maximálně 250 000 Kč,
 • maximálně 80%.

 Podmínky a omezení

 • Vysázená zeleň musí být veřejně přístupná.
 • Budovaná zeleň se musí z více jak 50 % nacházet uvnitř zastavěného nebo zastavitelného území obce.
 • Dotace je poskytnuta pouze na výsadbu geograficky původních druhů dřevin.
 • Příjemce dotace musí být vlastníkem nebo nájemcem plochy.
 • K žádosti je nutné mít zpracovaný projekt plánované výstavby a případných stavebních úprav a odborný posudek AOPK.
  • Obě uvedené dokumentace vám můžeme zajistit.

Vše zajistíme za vás

 • Vybereme nejvhodnější dotační titul.
 • Upravíme rozpočet a záměr dle požadavků dotace.parkove_upravy23
 • Připravíme přílohy a dokumenty k žádosti o dotaci.
 • Vytvoříme a zaregistrujeme žádost o dotaci.
 • Zajistíme  administraci v průběhu čerpání dotace.
 • Osobně asistujeme při kontrolách ze strany poskytovatele dotace.

Kontaktujte nás

Nenechte si utéct již žádnou dotační příležitost.

Rychle a jednoduše kontaktujte zkušené odborníky.

POKRAČUJTE VYPLNĚNÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE VPRAVO.

Kategorie